Kush Jemi

lorgo

“Bicycle Durrës”, është një grupim qytetarësh, të cilët janë përdorues dhe dashamirës të biçikletës. Themelimi i tij u bë me datë 20.12.2015, kur u zhvillua edhe aktiviteti i parë në qytet.

Ky grupim është i hapur për të gjithë qytetarët dhe përdoruesit e biçikletës, të cilët duan të krijojnë një komunitet të tyrin.“Bicycle Durrës” synon t’i japë më shumë rëndësi përdorimit të biçikletës në qytet, në një kohë kur ndotja atmosferike ka arritur shifra të larta dhe urbanizimi me ritme të shpejta, ka shtuar numrin e automjeteve, duke e vështirësuar lëvizjen në rrugët e qytetit.

Deri më tani grupimi “Bicycle Durrës”, ashtu siç pasqyrohet edhe tek kjo faqje, ka kryer një sërë aktivitetesh sensibilizuese dhe argëtuse, ndër to: “Pedalim në Ditën Ndërkombëtare të Tokës”,“Pedalim në ditën Ndërkombëtare pa Makina”, pedalim dhe aktivitete sensibilizuese në kuadër të “Javës Europiane të Lëvizshmërisë”, në bashkëpunim me bashkinë Durrës, si edhe një sërë pedalimesh sensibilizuese, por edhe pikniqe argëtuese e shplodhëse.

Grupimi ynë synon të përcjell tek institucionet vendore kërkesat për respektimin e përdoruesve të biçikletës në qytetin e Durrësit, që përkthehet në kërkesa për sinjalistikë, vend-parkime dhe korsi të dedikuara.

______________________________________

“Bicycle Durres”, is a group of citizens, who are users and fans of cycling. It’s establishment was on 20.12.2015, when it became the first event in the city. The group is open to all citizens and bicycle users, who want to create a community of their own.

“Bicycle Durres” aims to give more importance to the use of bicycles in the city, at a time when atmospheric pollution has reached high and rapid urbanization, increased the number of cars, making it difficult to move on city streets .

So far the group “Bicycle Durres”, as it is reflected in this page, which has a high number of supporters, has conducted a number of activities and A fun, among them: “Cycling in the International Earth Day”, “Cycling in International Car Free Day”, pedaling and awareness raising activities within the framework of the “European Mobility Week”, in cooperation with the Durres Municipality, as well as a range of cycling awareness, but also entertainment and recreational picnics.

Our group aims to convey to local institutions for compliance with the requirements of cyclists in the city of Durres, which translates into signs, parking sites and bicycle lanes.

Advertisements